دانلود مقالات علمی

پرداخت آنلاین بانک ملت
دانلود مقالات سایتهای مرجع سامانه پرداخت آنلاین ما
 
 
 
 
محل کنونی شما: مهندسی صنایع برنامه ريزي و كنترل پروژه آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP
 
 

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

نامه الکترونیک چاپ
امتیاز کاربر: / 6
بدخوب 

تنظيم جزئيات منبع و تخصيص‎ها


1 پيدا کردن منابع پروژه به زمان‎هاي قابل دسترس

يکي از مقاديري که MSP براي هر منبع کاري در نظر مي گيرد، مقدار ((حداکثر سقف در دسترس)) منبع با همان Max.Units است. در واقع بيشترين تواني است که منبع مي تواند جهت تکميل فعاليت ها داشته باشد. تنظيم‎هاي ساعت کاري منبع (ثبت شده در تقويم هاي ويژه منابع) تعيين‎کننده کاري است که منبع مي تواند در زمانبندي خود انجام دهد. با اين وجود، توان کاري منابع (با Units اندازه‎گيري مي شود و بيشترين مقدار آن Max.unit است) تعيين‎کننده دامنه‎اي است که منبع بدون تداخل مي تواند در آن کار انجام دهد.
هر منبع در زمان هاي متفاوت مي تواند چندين Max.Unit داشته باشد. تنظيم ساعت در دسترس بودن منبع در طول مدت مدت پروژه، شما را قادر مي سازد تا مقدار دقيق Max.Unit منبع را در هر زمان کنترل کنيد. براي نمونه، ممکن است در 8 هفته اول، دو نفر برقکار در دسترس داشته باشيد، در 9 هفته بعد از آن نيز 3 نفر و در مابقي زمان پروژه 2 نفر در دسترس داشته باشيد. در دسترس بودن منبع در طول زمان را در قسمت Resource Availability از برگه General در جعبه گفتگوي Resource Info وارد مي کنيد.

براي اين عمل:

1. در ستون Resource Name نام منبع مورد نظر خود را وارد کنيد.
2. از نوار ابزار استاندارد ، روي آيکن Resource Information کليک کنيد.
3. برگه General آنرا باز کنيد.
4. در زير قسمت Resource Availability در اولين ستون از ستون Available From ، NA قرار گرفته که به آن دست نمي زنيد.
5. در ستون Available To ،ت اريخ (پايان عمليات) مورد نظر خود را براي انجام فعاليت وارد کنيد و اين کار را مي-توانيد در سلول هاي زيرين اين ستون هم براي منابع ديگر تکرار کنيد.
6. در دومين سلول از ستون Available From ، تاريخ مبدأ (شروع) عمليات براي منبع مورد نظر خود را وارد کنيد.
7. در ستون Units مقدار مورد نظر خود را وارد کنيد. دکمه Ok را کليک کنيد تا جعبه گفتگوي Resource Info بسته شود.

 

 

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

2 ایجاد تأخير در شروع کار تخصيص‎ها

چنانچه بيشتر از يک منبع به يک فعاليت اختصاص داده باشيد، ممکن است نخواهيد همه آنها کارشان را روي آن فعاليت در يک زمان آغاز کنند. مي توانيد شروع کار روي يک يا بيشتر از يک منبع تخصيص يافته بر يک فعاليت را به تأخير اندازيد.
براي نمونه، فرض کنيد فعاليتي چهار منبع کاري داشته باشد سه نفر از آنها در ابتدا کارشان را روي فعاليت آغاز مي-کنند و نفر چهارم که جهت بازبيني کيفيت کار تعيين شده است، پس از ساير منابع کارش را شروع مي کند.

1. از منوي View روي Task Usage کليک کنيد. نماي Task Usage آشکار مي شود. در اين نما، منبع تخصيص يافته به هر فعاليت، در زير آن فهرست شده است.

2. از منوي Edit روي Go To کليک کنيد، و عدد مربوط به شماره سطر فعاليت مورد نظر خود را وارد کنيد و سپس آنرا Ok کنيد.

MSP فعاليت مورد نظر شما را مشخص مي کند.
مي توانيد تعداد منابع اختصاص داده شده به اين فعاليت را مشاهده کنيد و شروع کار هر يک از منابع را به تأخير اندازيد براي انجام اين عمل:

3. در ستون Task Name مربوط به فعاليتي که انتخاب کرده ايد، نام منبع مورد نظر خود را انتخاب نمائيد.

4. از نوار ابزار استاندارد، روي آيکن Assignment Information کليک کنيد. جعبه گفتگوي Assignment Info آشکار مي شود.

5. روي برگه General کليک کنيد.

6. در کادر Start تاريخ مورد نظر خود، (براي تأخير در اجراي عمليات اين منبع) را درج و سپس روي دکمه Ok در جعبه گفتگوي Assignment Information کليک کنيد تا بسته شود.

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

 

3 اعمال هم‎ريختي روي تخصيص‎ها

در نماهاي Resource usage و Task Usage مي توانيد نحوه توزيع زمانبندي کار منبع روي فعاليت ها را ببينيد. علاوه بر اين مي توانيد در همين نماها جزئياتي از قبيل مقدار ساعت کار هر منبع روي هر فعاليت را تغيير دهيد. براي اين کار 2 راه داريد:

• اعمال يک Contour از پيش تعريف شده براي هر تخصيصي. Contour‎هاي از پيش تعريف شده، معمولاً چگونگي توزيع شدن کار در کل زمان انجام آنرا مطابق با الگوهاي گرافيکي توصيف مي کنند. به عنوان نمونه، Contour از پيش تعريف شده زنگوله اي، در ابتدا و انتهاي تخصيص، کار کمتري را مي طلبد و با نزديک شدن به ميانه بازه زماني، حجم کار افزايش مي يابد. چنانچه زمان انجام کار را در روزهاي مختلف به ترتيب بنويسيد شکل آن شبيه به يک زنگوله خواهد شد.
• ويرايش مستقيم جزئيات تخصص. براي نمونه در نماهاي Resource Usage يا Task Usage قادريد به صورت مستقيم، مقادير تخصيص را در بخش Timescale تغيير دهيد.

بکار بردن هر يک از اين دو روش بستگي به نياز شما در به پايان رساندن کار دارد. در صورتي که الگوي کاري منبع شبيه يکي از الگوهاي از پيش تعريف شده MSP است، بهتر است از آنها استفاده کنيد. فعاليتي که در زمان تعيين شده به صورت شيب دار (رو به بالا) توسط منبع مشخصي به پايان مي رسد، بهتر است الگوي Back-Loaded روي آن اعمال شود. براي مثال با اين Contour احتمال دارد که اين منبع با نزديک شدن به پايان تخصيص، توليد بيشتري داشته باشد.

جهت انجام اين عمل:

1. از منوي Edit روي Go To کليک کنيد و در کادر ID شماره سطر فعاليت مورد نظر خود را وارد کنيد. به عنوان مثال اگر اين فعاليت داراي 3 منبع باشد که به صورت يکسان 8 ساعت در روز، روي اين فعاليت کار مي کنند، اين تخصيص ها داراي يک هم‎ريختي از نوع Flat هستند. اين نوع هم‎ريختي به طور پيش گزيده در زمانبندي کار MSP بکار برده مي شود.
مي خواهيم نحوه تخصيص يکي از منابع موجود در اين فعاليت را بگونه اي تغيير دهيم که در ابتدا کار کمي برايش در نظر گرفته شود و با پيشرفت فعاليت، ساعت کارش افزايش يابد، طوري که ساير منابع کاري اين فعاليت بشکل تمام وقت کارشان را ادامه دهند، او بايد پس از اتمام کار ساير منابع، به کارش ادامه دهد. براي رسيدن به اين منظور يک نوع هم‎ريختي نوع Back-Load روي اين تخصيص، اعمال مي کنيم.
2. در ستون Task Name ، نام منبع مورد نظر، فعاليت را انتخاب مي کنيم.
3. از نوار ابزار استاندارد روي آيکون Assignment Information کليک کنيد. جعبه گفتگوي Assignment Info آشکار مي شود.
4. روي برگه General کليک کنيد.
5. از کادر Work Contour ، گزينه Back Loaded را انتخاب و سپس دکمه Ok را کليک کنيد تا جعبه گفتگوي فوق بسته شود.

MSP ، همريختي نوع Back Loaded را روي اين منبع تخصيص يافته اعمال و کارش روي فعاليت را از نو زمانبندي مي نمايد.
همجنين يک نماد Contour در کنار منبع قرار مي گيرد که نشان دهنده نوع هم‎ريختي اعمال شده است.

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

 

4 اعمال نرخ‎هاي هزينه‎اي متفاوت براي تخصيص‎ها

براي هر منبعي مي توان پنج نرخ پرداخت دستمزد را تعريف کرد. اين کار، شما را قادر مي سازد تا نرخ هاي پرداخت متفاوتي را براي تخصيصي هاي مختلفي که منبع در آن کار مي کند، اعمال کنيد. مثلاً بسته به مهارت‎هاي لازم براي کار در هر فعاليت. MSP بصورت پيش گزيده نرخ جدول A را براي هر تخصيصس بکار مي برد، اما مي‎توانيد جدول‎هاي B,C,D,E را با نرخ هاي متفاوتي که قبلاً مشخص مي کنيد، در اين تخصيص به کار بريد.


جهت تغيير جدول نرخ پرداخت:

1. ابتدا از منوي View فرمان Task Usage را برگزينيد.
2. سپس از منوي Edit روي Go To کليک کنيد و عدد مربوط به شماره سطر مورد نظر خود را وارد نماييد و سپس Ok را کليک کنيد. MSP نماي Task Usage را حرکت مي دهد تا فعاليت مورد نظر شما نمايان شود.
3. از منوي View روي Table کليک و از زير منوي باز شده گزينه Cost را انتخاب کنيد. MSP، جدول Cost را آشکار مي سازد.
4. روي رديف مربوط به منبع مورد نظر خود کليک کنيد.
5. قسمت جدول نماي Task Usage (بخش سمت چپ) را جا به جا کنيد تا ستون Total Cost نمايان شود.
6. از نوار ابزار استاندارد روي آيکون Assignment Information کليک کنيد. جعبه گفتگوي Assignment Info آشکار مي شود.
7. روي برگه General کليک کنيد.
8. در کادر Cost rate Table ، حرف B را تايپ يا انتخاب کنيد و آنرا Ok کنيد تا پنجره Assign Info بسته شود.

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

 

5 وارد کردن نرخ پرداخت (Pay Rate) متفاوت براي يک منبع

برخي از منابع کاري ممکن است در فعاليت هاي مختلف با نرخ متفاوتي کار کنند. براي نمونه، در پروژه فيلم کوتاه، ممکن است گريمور بتواند کار يک عکاس را انجام دهد. بدليل تفاوت نرخ پرداخت گريمور و عکاس، مي‎توانيد دو مقدار متفاوت را در جدول Cost Rate اين منبع وارد کنيد. سپس بعد از تخصيص منبع به فعاليت ها، نوع پرداخت را در هر فعاليت به طور مجزا اعمال کنيد. هر منبع حداکثر 5 نوع نرخ پرداخت مي تواند داشته باشد.

جهت انجام اين عمل:

1. از منوي View روي Resource Sheet کليک کنيد. نماي Resource Sheet جايگزين نماي گانت چارت مي شود.
2. در نماي فوق، روي نام منبع مورد نظر خود کليک کنيد.
3. از نوار ابزار استاندار روي دکمه Resource Information کليک کنيد. جعبه گفتگوي Resource Information باز مي شود.
4. روي برگه Costs کليک کنيد.
5. در بخش Cost rate Table اين جعبه گفتگو، روي برگه B کليک کنيد.
6. عدد پيش گزيده $0.00/h را در اولين خانه ستون Standard.Rate انتخاب کنيد و سپس مقدار مورد نظر خود (به عنوان مثال 14/h) را بجاي آن تايپ کنيد.
7. در همان رديف، در فيلد Overtime field (مبناي اضافه کاري) عدد مورد نظر خود (به عنوان مثال 21/h) را تايپ کرده و سپس کليد Enter را فشار دهيد.
8. روي دکمه Ok کليک کنيد تا جعبه گفتگوي مزبور بسته شود.

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

 

6 تنظيم نرخ پرداخت جهت اعمال در زمان‎هاي مختلف

منابع مي توانند نرخ هاي پرداخت عادي (استاندارد) و اضافه کاري را هم زمان داشته باشند. بصورت پيش گزيده MSP از اين نرخ ها در طول مدت پروژه استفاده مي کند. با اين وجود مي توانيد نرخ هاي پرداخت منابع را در تاريخ مورد نظرتان تغيير دهيد.
MSP زماني اين نرخ پرداخت ها را بکار مي برد که محاسبه هزينه هاي منبع، بر اساس کار در زمان مشخص شده منبع باشد. به هر يک از 5 جدول Cost rate منبع، در زمان هاي مختلف مي توانيد 25 مبناي پرداخت مختلف را اختصاص دهيد.

براي اين کار:

1. از منوي View فرمان Resource Sheet را انتخاب نماييد .
2. در ستون Resource Name نام منبع مورد نظر خود را انتخاب کنيد.
3. از نوار ابزار استاندارد روي آيکون Assignment Information کليک کنيد. جعبه گفتگوي Assignment Info آشکار مي شود.
4. روي برگه Cost کليک کنيد.
5. در دومين سلول از ستون Effective Date مربوط به جدول A تاريخ مورد نظر خود را وارد کنيد.
6. در دومين سلول از ستون Standard Rate نيز عدد مورد نظر خود را وارد کنيد (به عنوان مثال 20%) و Enter نمائيد. در مثال بالا(20%) به ميزان 20% به نرخ پرداخت قبلي اضافه مي کند.
7. روي دکمه Ok کليک کنيد تا جعبه گفتگوي مربوطه بسته شود.

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

 

7 بررسي هزينه‎هاي پروژه

هر طرح پروژه اي الزاماً شامل اطلاعات هزينه اي نمي باشد، اما آنهائي که هزينه ها را هم در بردارند، پيگيري هزينه ها مي-تواند خيلي بيشتر از پيگيري زمانبندي تاريخ خاتمه مهم باشد. دو عامل در هنگام بررسي هزينه هاي پروژه، در نظر گرفته مي شود؛ انواع ويژه هزينه هايي که مورد نظرتان است و چگونگي بهتر ديدن آنها.
انواع هزينه هايي که در طول عمر يک پروژه ممکن است داشته باشيم عبارتست از:

• Baseline Cost (هزينه هاي خط مبنا): شامل هزينه هاي برنامه‎ريزي شده اصلي در فعاليت منبع يا تخصيص‎هاست که در بخشي از يک طرح خط مبنا ذخيره شده است.
• Current Cost (هزينه هاي جاري): هزينه هاي محاسبه شده روي فعاليت ها، منابع و تخصيص ها در يک طرح پروژه. زماني که تصحيحي را در بخشي از طرح پروژه انجام مي دهيد، مانند اختصاص يا حذف منابع، MSP دوباره هزينه هاي جاري را طبق محاسبات جديد تاريخ هاي شروع و خاتمه فعاليت، محاسبه مي‎نمايد. پس از اينکه هزينه-هاي واقعي را متحمل شديد (معمولاً با پيگيري کار واقعي) هزينه جاري برابر خواهد شد با هزينه واقعي بعلاوه هزينه باقي مانده در فعاليت، منبع يا تخصيص. مقادير هزينه هاي جاري را در فيلدهايي با عنوان Cost يا Total Cost مي بينيد (البته بحاي Current Costs عبارت Scheduled Costs هم به کار برده مي شود).
• Actual Cost (هزينه هاي واقعي): هزينه هايي هستند که براي فعاليت ها، منابع يا تخصيص ها متقبل شده بوديد.
• Remaining Costs (هزينه هاي باقي مانده): تفاوت هزينه هاي جاري و واقعي براي فعاليت ها، منابع و تخصيص-هاست، ممکن است بخواهيد اين هزينه ها را با يکديگر مقايسه نموده و يا شکل تخصصي تر آنها را در فعاليت، منبع يا تخصيص بررسي نمائيد يا حتي ممکن است بخواهيد مقادير هزينه اي Summary Task هاي پروژه خود را بررسي نمائيد.

راه هاي اين کار عبارتست از:

• مشاهده انواع هزينه هاي پروژه مورد نظر در جعبه گفتگوي Project Statistics (از منوي Project ، داخل Project Information رفته و سپس دکمه Statistics را کليک کنيد).
• مشاهده گزارش هاي ساخته شده شامل Cash Flow,Budget,Over-Budget فعاليت ها يا منابع و Earned Value (ارزش حاصله). از منوي View روي Report رفته و سپس Cost را کليک کنيد.
• مشاهده اطلاعات هزينه اي فعاليت، منبع يا سطح تخصيص در نماهاي Usage با نمايش جدول Cost. (از منوي View روي Table:Entry رفته و Cost را انتخاب کنيد.)

براي کار روي هزينه کل پروژه و هزينه فعاليت هاي خاص:

1. از منوي View روي More Views کليک کنيد. سپس گزينه Task Sheet و پيرو آن دکمه Apply را کليک نمائيد. MSP نماي Task Sheet را آشکار مي کند. حال مي خواهيم Summary Tasks‎هاي پروژه را ديده و مقاديرشان را در پروژه بررسي کنيم.
2. از منوي Tools وارد Options شويد.
3. در جعبه گفتگوي Options وارد برگه View شويد.
4. در بخش Outline Options For ، عبارت Show Project Summary Tasks را انتخاب نموده و سپس دکمه Ok را فشار دهيد.
MSP ، تمامي فعاليت هاي مادر را در بالاي نماي Task Sheet به نمايش در مي آورد.

آموزش تصویری مایکروسافت پراجکت (Ms Project) - قسمت چهارم + MSP

 

حال مي خواهيم جدول Cost را بررسي کنيم:
5. از منوي View روي Table:Entry رفته و گزينه Cost را انتخاب کنيد. جدول Cost آشکار مي شود.
6. روي لبه ستون هايي که اعدادشان قابل خواندن نيست (# #) دوبار کليک کنيد. اکنون مي توانيد انواع هزينه ها را در کل پروژه، فازهاي پروژه و فعاليت هاي خاص ببينيد

نظرات  

 
0 #1 yekta ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹
با سلام و تشكر از اینكه مطالب خ خوبی در مورد ام اس پراجكت گذاشتید اما متاسفانه چون تصاویر مشكل دارن و لود نمیشن اصلا مشخص نیست كه توضیحات در مورد كدوم قسمت هست لطفا این مشكل رو برطرف كنید.
البته لطفا
نقل قول
 
 
0 #2 مدیر کل سایت ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۱
نقل قول yekta:
با سلام و تشكر از اینكه مطالب خ خوبی در مورد ام اس پراجكت گذاشتید اما متاسفانه چون تصاویر مشكل دارن و لود نمیشن اصلا مشخص نیست كه توضیحات در مورد كدوم قسمت هست لطفا این مشكل رو برطرف كنید.
البته لطفا

با سلام
تصاویر چک شدند و مشکلی نداشتند، چون مطلب برای چند سال پیش هست، تصاویر روی جای دیگه ای بار گزاری شده بود که برای احترام به شما به سرور سایت منتقل شدند.
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

 
 
 
 


.Reference Industrial Engineering ©2010-2016 By: OMIDIAN Design Group | All rights reserved