دانلود مقالات علمی

پرداخت آنلاین بانک ملت
دانلود مقالات سایتهای مرجع سامانه پرداخت آنلاین ما
 
 
 
 
محل کنونی شما: مهندسی صنایع نرم افزارها معرفی نرم افزار های مهندسی صنایع
 
 

معرفی نرم افزار های مهندسی صنایع

نامه الکترونیک چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

كنترل پروژه

نام نرم‌افزار

رسم نمودار

Harvard Project Manager (HPM)

نمودارهای پرت و گرت به اندازه دلخواه

قابليت‌ها/ امكانات/ : محاسبه محدوديت‌های FF و SF و قابليت تعريف 350فعاليت با حداكثر 12 كاراكتر، آناليز مقادير به دست آمده تجمعي و گراف آن، هزينه‌بندي انواع پروژه‌ها، تعريف تقويم برای هر منبع تعيين زمان استفاده از منبع در تخصيص منابع

Microsoft Project (MSP)

نمودارهای پرت و گرت و گانت

قابليت‌ها/ امكانات/ : به كار بردن و پروسه كردن روزهای كاري و تعطيل، محاسبه زمان پایان پروژه، محاسبه انواع شناورهای LF و EF و ، امكان استفاده از Password پشتيباني انواع پلاتر و چاپگر، آناليز انواع هزينه‌ها، محاسبه هزينه‌ اضافه‌كاري، قابليت تعريف حداكثر 9999 فعاليت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر، تعريف كردن فعاليت جديد در فضای پرت و جابه‌جا كردن آنها، گزارش دادن نمودار ميله‌ای منبع در مقياس زمان

Project Schedule 7 (PS7)

نمودارهای پرت و گرت با نمایش بهتر و در اندازه دلخواه

قابليت‌ها/ امكانات/ : آناليز روزهای تعطيل كاري، محاسبه انواع شناورهای منفي، امكان استفاده از Password، قابليت تعريف حداكثر 20000 فعاليت و تخصيص دادن يادداشت به هر فعاليت، استفاده از تقويم‌های مشترك در پروژه‌های چندگانه، محاسبه ظرفيت‌های متغير، هزينه‌های تورم و اضافه‌كاري برای منابع و افزودن به زمان اصلي يا كاهش آن، محاسبه واريانس‌های زمان‌بندي و آناليز انواع هزينه‌ها، تهيه گزارش منبع، هزينه و

Time Line (TL6)

انواع نمودارها با اندازه دلخواه

قابليت‌ها/ امكانات/ : در نظر گرفتن محدوديت‌ها «زودتر از شروع نشود» و يا « ديرتر از شروع نشود»، آناليز پرت، تعيين مدت زمان استفاده از منبع و بع تأخير انداختن آنها با تخصيص تقويم به منابع، استفاده از بانكهای اطلاعاتي برای ایجاد پروژه‌ها، تخيخ گزارش راجع به منبع، قابليت مهم نمودار پرت زمان‌بندي شده به همراه MSP ، قابليت جانبي Guide Line 2

Primavera

نمودارهای پرت، گرت و گانت

قابليت‌ها/امكانات/ . . .: با توجه به جميع موارد، این نرم‌افزار اغلب توانایي‌ها و دسترسي‌های سایر نرم‌افزارهای كنترل پروژه را دارا مي‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوي استفاده‌ي شبكه‌ای از آن وجود دارد. قبول بيش از ده‌هزار فعاليت در يك پروژه.

طرح‌ريزي واحدهای صنعتي

نام نرم‌افزار

اطلاعات ورودي

ALDEP

طول و عرض زمين مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعاليت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترين درجه ارتباط، عرض نوار چيدمان، حداقل امتياز برای چاپ يك طرح

قابليت/ شرح: الگوريتم ایجاد كننده، مكانيزم كار تصافي، وارد كردن تعداد طرح‌هایي كه در هر مرحله باید استقرار يابد، طرح استقراري در هر مرحله

COMLAD

ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ ليست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات

قابليت/ شرح: ويرایش قوي‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهایي با امتياز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.

Factory Flow

جريان مواد، ميزان توليد و انواع توليد

قابليت/ شرح: رسم چارت‌های مختلف با رنگ‌های متنوع، تخمين فضای انبار مورد نياز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد، فيلتر كردن دياگرام‌های پيوسته، استفاده از ابزارهایي مانند Factory OPT، Factory CAD برای ارائه Layout بهينه، طراحي چارت در 13 و ACAD12 و

کنترل موجودی

نام نرم‌افزار:

Alliance/ MFG

مشخصات:ارائه توابع كلي‌ MRP و MRPII مانند: پيش‌بيني، سفارش خريد، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ريزي، كنترل موجودي، كنترل كارگاهي، پيگيري وظایف، و ، ارتباط با نرم‌افزارهای Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و دارا بودن يك واسطه باركد.

آمار و احتمالات

نام‌ نرم‌افزار

نمودار

Mini Tab

كليه نمودارهای كنترل كيفيت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولي و ، انواع نمودارهای حرفه‌ای.

قابليت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روي Excel، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب هم‌بستگي، توزيع‌های پيوسته و گسسته، جداول فراواني، مقادير احتمالي) و تست‌های آماري، انجام رگرسيون خطي، پله‌ای و ، آناليز داده‌ها غيرپارامتري، سري زماني و انواع واريانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.

SPSS

انواع نمودارها و نمایش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهای كنترل كيفيت

قابليت: تهيه انواع جدول‌های احتمالات، تهيه انواع طرح‌های آماري، روش‌های رگرسيون و محاسبه انواع آن، آناليز داده‌ها غيرپارامتري و داده‌های آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌های آماري (ميانگين، ميانه و ) صدور فایل‌ها و Save كردن بر روي بقيه نرم‌افزارها مانند Access، help قوي.

Statistica

انواع نمودارها و نمایش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهای كنترل كيفيت مانند U، NP و .

قابليت: انجام رگرسيون با هزاران متغير، قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره، تحليل و تفسير نمودارهای كنترل كيفيت، تجزيه و تحليل سيستم‌های آناليز زماني مانند پيش‌بيني و ، رسم طرح‌های مورد نياز در رگرسيون، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيع‌ها و تفسير آنها، دارای سيستم پيشنهاد كننده.

StatGraph (STATG)

تهيه انواع نمودارها مانند پارتو، كيفي وصفي، متغيري و .

قابليت: در زمينه QC، آناليز واريانس (ANOVA)، رگرسيون، آناليز سري‌های زماني، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌های آماري و انواع توزيع‌های پيوسته و گسسته (برنولي، پواسون، كای‌دو، يكنواخت و) حل جدول Simplex.

تحقيق در عمليات

نام نرم‌افزار

نوع مساله

قابليت / شرح /

General Algebraic Modeling System (GAMS)

برنامه‌ريزي خطي، غيرخطي، عدد صحيح، مختلط و

انواع محدوديت‌ها، تابع هدف متغير تعريف مي‌شود، پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات.

GINO

برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي

استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهای ASCII ذخيره مي‌شود، دارای help خوب، گزارش نهایي از حل مساله مي‌دهد.

LINDO

برنامه‌ريزي خطي، عدد صحيح، مختلط، صفر و يك

حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهایي بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. دارای help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است.

Lingo

برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي

قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزایای Windows و help برقراري ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير، 8000 محدوديت.

QSB

برنامه‌ريزي خطي، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ريزي پويا، تئوري صف، شبيه‌سازي و مديريت پروژه

تهيه گزارش نهایي، حل مرحله به مرحله، امكانات ويرایشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و ) امكان ديدن قسمت خاصي از مساله، حل ترسيمي.

TORA

برنامه‌ريزي خطي، نظريه صف، موجودي مسائل حمل و نقل (99 مبدأ،99 مقصد)

بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش نهایي، قابليت ويرایش و اصلاح كليه موارد.

شبيه‌سازي

نام نرم‌افزار

شرح

AutoMod

كاربرد در مدل‌سازي، سرعت بالا، تكميل خودكار، جزئيات مدل، ساختن مدل سه بعدي به طور اتوماتيك، امكان عيب‌يابي، قابل استفاده برای طرح‌ريزي.

Micro Saint

ایجاد سيستم‌های پيچيده شامل مدل‌های بزرگ از سيستم‌های ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ایجاد سريع مدل‌ها، قابليت ایجاد، شبيه‌سازي، آناليز و تفسير و طرح‌ريزي مدل‌ها، برای نشان دادن واقع‌گرایانه سيستم از طرح‌های متحرك استفاده مي‌شود.

Siman

اولين زبان شبيه‌سازي برای مدل‌سازي سيستم‌های ساخت، اولين زبان قابل اجرا بر روي ميكروكامپيوترها، دارای منوهای بسيار قوي، مشخص نمودن مشخصه‌های ديناميكي و استاتيكي، شبيه‌سازي در 3 قسمت انجام مي‌شود: 1‌- تهيه مدل؛ 2- تهيه چارچوب آزمایش؛ 3- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده.

SimFactory

كاربرد در طرح‌ريزي و شبيه‌سازي، رسم طرح مورد نظر در محيط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محيط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزييات، نمایش جريان مواد به صورت انيميشن، طراحي Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پيشگويي عملكرد فرایندها.

Taylor

شبيه‌سازي توليد محصولات به صورت تكي و بسته‌ای، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان ديدن مدل از زوایای مختلف و جهت‌های گوناگون، دارای مفسر بسيار قوي به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ایجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگي، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسير حركت و ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌های مسيري.

Vent Ana Simulation Environment (VENSIM)

از كامل‌ترين نرم‌افزارهای شبيه‌سازي، كاربرد برای مدل‌های مفهومي، ایجاد، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها، در نسخه‌های PLE (ایجاد دياگرام و رمز عبور، شبيه‌سازي، مستند‌سازي)، Standard (قادر به ایجاد طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها) Professional (مدل كردن سيستم‌های پيشرفته و بهينه كردن آن)، DSS ( قابليت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه مي‌شود.

گرافيك و ترسيم

نام نرم‌افزار

نمودارها

(VISIO) Visio For Business Graphics

OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.

امكان تغيير شكل و ويرایش و تغيير رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن فضاهای خالي.

Harvard Graphics (HG3)

ميله‌ای، سازماني، چند‌گانه، نمودارهای آماري

ایجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهيه اسلایدهای 35ميلي‌متري با يكFilm Recorder.

MS PowerPoint

نمودارهای مختلف

قابليت ایجاد فایل‌های نمایشي، انيميشن و گرافيكي، راهنمای ارایه مقاله، سمينار و پروژه و قابليت استفاده‌های تبليغاتي و آموزشي در شبكه‌های جهاني Internet

نظرات  

 
+1 #1 امید ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۴
سلام

مفید بود!
نقل قول
 
 
0 #2 مدیر کل سایت ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۱۴
نقل قول امید:
سلام

مفید بود!


خواهش می کنم! :lol:
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

 
 
 
 


.Reference Industrial Engineering ©2010-2016 By: OMIDIAN Design Group | All rights reserved